Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Tư Sau Chúa Nhật XII Thường Niên Năm A.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jun 28/06/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ tư sau Chúa Nhật XII Thường Niên Lễ Vọng Thánh Phêrô Và Phaolô Tông Đồ Năm A.