Ban Điều Hành Khu Giáo III Khóa 2008-2011

Ban Điều Hành Khu Giáo III Khóa 2008-2011

Khu Giáo III Thánh Martinô - Mar 24/03/2014
  Ban Điều Hành Khu Giáo III 2008-2011
1 Giuse Nguyễn Trung Hậu Trưởng khu
2 Giuse Phạm Quốc Cang Phó khu I
3 Maria Phó khu II
4 Phêrô Đỗ Trí Thức Thư ký
5 Phêrô  Ngô Quốc Hùng Thủ qũy