Thứ Sáu Tuần Thánh Ngắm Dấu Đanh Chúa Giêsu Ngắm Thứ Hai Năm A.

Bài giảng hàng tuần - Apr 15/04/2017

Ngắm Thứ Hai : Ông Khẩu Khu Giáo VI.