Thứ Sáu Tuần Thánh Ngắm Dấu Đanh Chúa Giêsu Ngắm Thứ Sáu Năm A.

Bài giảng hàng tuần - Apr 15/04/2017

Ngắm Thứ Sáu : Ông Chắn Khu Giáo VI.