Thứ Sáu Tuần Thánh Ngắm Mười Năm Sự Thương Khó Chúa Giêsu Ngắm Thứ Mười Ba Năm A.

Bài giảng hàng tuần - Apr 15/04/2017

Ngắm Thứ Mười Ba : Ông Chúc Khu Giáo VI.