Thứ Sáu Tuần Thánh Ngắm Mười Năm Sự Thương Khó Chúa Giêsu Ngắm Thứ Nhất Năm A.

Bài giảng hàng tuần - Apr 15/04/2017

Ngắm Thứ Nhất : Ông Đạt Khu Giáo BTV.