Thứ Sáu Tuần Thánh Ngắm Mười Năm Sự Thương Khó Chúa Giêsu Ngắm Thứ Tư Năm A.

Bài giảng hàng tuần - Apr 15/04/2017

Ngắm Thứ Tư : Ông Mỹ Khu Giáo V.