Thứ Tư Tuần Thánh Ngắm Mười Năm Sự Thương Khó Chúa Giêsu Ngắm Thứ Bảy Năm A.

Bài giảng hàng tuần - Apr 13/04/2017

Ngắm Thứ Bảy : Ông Nguyên Khu Giáo VI.