Thứ Tư Tuần Thánh Ngắm Mười Năm Sự Thương Khó Chúa Giêsu Ngắm Thứ Tám Năm A.

Bài giảng hàng tuần - Apr 13/04/2017

Ngắm Thứ Tám : Ông Đạt Khu Giáo BTV.