Thứ Tư Tuần Thánh Ngắm Mười Năm Sự Thương Khó Chúa Giêsu Ngắm Thứ Mười Ba Năm A.

Bài giảng hàng tuần - Apr 13/04/2017

Ngắm Thứ Mười Ba : Ông Trí Khu Giáo V.