Thứ Tư Tuần Thánh Ngắm Mười Năm Sự Thương Khó Chúa Giêsu Ngắm Thứ Mười Hai Năm A.

Bài giảng hàng tuần - Apr 13/04/2017

Ngắm Thứ Mười Hai : Ông Chan Khu Giáo VI.