Thứ Tư Tuần Thánh Ngắm Mười Năm Sự Thương Khó Chúa Giêsu Ngắm Thứ Mười Năm Năm A.

Bài giảng hàng tuần - Apr 13/04/2017

Ngắm Thứ Mười Năm : Ông Thành Khu Giáo III.