Thứ Tư Tuần Thánh Dâng Hạt Năm A.

Bài giảng hàng tuần - Apr 13/04/2017

Dâng Hạt CBMCG, TNTT.