AUDIO NGẮM 15 SỰ THƯƠNG KHÓ CHÚA GIÊSU KITÔ NGẮM THỨ NHẤT

Bài giảng hàng tuần - Apr 02/04/2018