Bài 5. Mẹ muốn các gia đình tận hiến cho Trái Tim Mẹ

Bài 5. Mẹ muốn các gia đình tận hiến cho Trái Tim Mẹ

Tháng Mân Côi - Mar 24/03/2014

Hôm nay Mẹ được yên ủi biết bao vì hôm nay các con đã cầu nguyện trong một buổi họp huynh đệ đơn sơ chân tình với gia đình này, gia đình

Với những gia đình đã tận hiến cho Mẹ
 

Hôm nay Mẹ được yên ủi biết bao vì hôm nay các con đã cầu nguyện

trong một buổi họp huynh đệ đơn sơ chân tình với gia đình này, gia đình

đã tận hiến và thuộc về Mẹ! Giờ đây, Mẹ muốn yên ủi các con, lời yên

ủi của Mẹ sẽ khích lệ các con trong những khó khăn của đời sống thường

nhật. Mẹ yêu thương các con, Mẹ ở giữa các con; Mẹ đang nói với các

con và hướng dẫn các con vì các con là những dụng cụ của Thánh ý Mẹ.

 Mẹ hài lòng với những gia đình đã tận hiến cho Mẹ. Trong thời đại này,

Mẹ đang qui tụ các gia đình và dẫn họ vào tận TTVSM, để họ có thể tìm

được nơi trú ẩn an toàn, tim được yên ủi và bảo vệ.Cũng như Mẹ ưa

thích được người ta cầu xin là Nữ Vương các Linh mục, Mẹ cũng muốn

người ta cầu xin Mẹ là Mẹ và là Nữ Vương các gia đình đã tận hiến cho Mẹ.

 Mẹ là Mẹ và là Nữ Vương các gia đình. Mẹ để ý đến đời sống của họ,

quan tâm đến nhũng vấn đề của họ. Mẹ không những quan tâm đến

những ích lợi thiêng liêng của họ mà thôi, nhưng còn cả đến ích lợi vật

chất của các phần tử trong gia đình nữa. Tận hiến gia đìỉnh cho TTVSM,

đó là mở của đón rước Mẹ vào nhà và cho Mẹ cơ hội thi hành vai trò từ

mẫu của Mẹ một cách mạnh mẽ hơn.
 
 Vì thế, Mẹ muốn tất cả các gia đình Công Giáo hãy tận hiến cho TTVSM.

Mẹ muốn mọi gia đình hãy mở của cho Mẹ để Mẹ đến ngự trị giữa các

con. Lúc đó như người mẹ, Mẹ sống giữa các con, tham dự vào đời sống

của các con.

 Nhất là Mẹ săn sóc đến đời sống thiêng liêng của các con. Mẹ tìm cách

giúp mọi người trong các gia đình đó luôn luôn sống trong ơn thánh

Chúa. Mẹ tới đâu, tội lỗi rút lui tới đó. Mẹ ở đâu, ở đó có ơn sủng và ánh

sáng Thiên Chúa. Mẹ ở đâu, ở đó có trong sạch và thánh thiện. Vì thế

bổn phận thứ nhất của Mẹ là làm các phần tử trong gia đình sống trong

ơn thánh, giúp họ lớn lên trong đời sống thánh thiện, thực tập các nhân

đức công giáo.

Và bởi vì Bí Tích Hôn Phối ban ơn thánh đặc biệt cho các con, giúp các

con cùng nhau lớn lên, nên bổn phận của Mẹ là củng cố mối hiệp nhất

gia đình. Mẹ giúp vợ chồng hiệp nhất một cách sâu đậm và thiêng liêng

hơn. Mẹ kiện toàn tình yêu của họ và hoàn hảo hóa tình yêu tự nhiên của

họ, để dẫn họ tới Thánh Tâm Chúa Giêsu, khiến gia đình họ mặc hình

thức mới trọn lành hơn, biểu lộ đức ái trong sạch và siêu nhiên hơn. Càng

ngày Mẹ càng củng cố sự hợp nhất trong các gia đình, giúp họ hiểu

nhau hơn, cần sự thông hiệp tế nhị và sâu xa hơn.

Mẹ hướng dẫn các phần tử trong gia đình trên đường thánh thiện và

vui mừng, giúp họ cùng nhau xây dựng và đồng hành, để họ có thể tiến

tới tình yêu hoàn hảo, do đó được hưởng bình an qui báu. Bởi vậy, Mẹ

huấn luyện các linh hồn con cái Mẹ và nhờ đường lối gia đình, dẫn họ

tới đỉnh thánh thiện.

Mẹ muốn tới ngự nơi các gia đình để giúp các con nên thánh, đem các

con đến tình yêu trọn hảo, ở lại với các con, khiến mối hiệp nhất gia đình

vũng chãi bền chặt hơn.

Sau đó Mẹ cũng quan tâm đến lợi ích vật chất của các gia đình tận hiến

cho Mẹ.
 
Tài sản quí báu nhất của gia đình là con cái. Con cái là dấu hiệu được

Chúa Giêsu và Mẹ thương yêu đặc biệt. Con cái phải được mong muốn,

đón nhận và săn sóc như những hạt giống quí báu nhất của gia đình.

Khi Mẹ ngự trị trong một gia đình, lập tức Mẹ săn sóc đến con cái vì con

cái của họ đã trở nên con cái Mẹ. Mẹ dẫn dắt chúng, tập chúng thực

hiện chương trình từ đời đời Chúa đã ấn định rõ ràng cho mỗi người; Mẹ

yêu thương con cái họ, không bao giờ bỏ rơi chúng, vì chúng là thành

phần tài sản quí báu của Mẹ.

Mẹ đặc biệt theo dõi công việc của các con. Mẹ không bao giờ để các

con thiếu sót trong việc cộng tác vào quan phòng của Chúa. Mẹ dẫn

dắt các con và soi sáng cho các con biết chương trình mà Chúa thực

hiện mỗi ngày, nhờ sự cộng tác của các con.

Cũng như sự trung thành chu toàn công việc nội trợ khiêm nhường hàng

ngày của Mẹ tại nhà Nazareth bé nhỏ nghèo khó có thể chu toàn chương

trình của Cha, đó là làm cho Chúa Con lớn lên, để thực hiện công cuộc

cứu chuộc, thì Mẹ cũng kêu gọi các con hãy cộng tác vào chương trình

của Cha, bằng sự hợp tác nhân loại trong công việc thường ngày của

các con.

Các con phải làm phần việc của minh như Chúa Cha đã làm phần việc

của Người. Hành động của các con phải gắn bó với sự quan phòng của

Chúa, để công việc có thể sinh hoa kết quả hữu dụng cho đời sống, làm

giầu cho gia đình và các phần tử được vui hưởng hạnh phúc thiêng liêng

và vật chất.

Sau đó Mẹ sẽ giúp các con thực hành chương trình Thánh ý Chúa.

Đó là làm cho công việc của các con sinh hoa kết quả thiêng liêng hơn, vì

Mẹ làm chúng nên nguồn công lênh cho các con và nên cơ hội cứu rỗi

cho nhiều con cái lạc đường đáng thương của Mẹ. Rồi, nơi cá nhân các

con, hành động sẽ được liên kết với tình yêu, việc làm đi đôi với lời cầu

nguyện, nhọc mệt với lòng mong mỏi khát khao đức mến trọn lành hơn.

Như thế, nhờ việc cộng tác với Thánh ý Cha, ngày ngày kiệt tác của

Chúa Quan Phòng được thực hiện.

Các con đùng sợ, ở đâu có Mẹ, ở đó được an toàn. Các con sẽ không

bao giờ phải thiếu thốn. Mẹ làm hành động của các con hoàn hảo hơn;

Mẹ thanh tẩy chính công việc của các con.

Mẹ cũng chia sẻ mối ưu tư của các con. Mẹ biết rằng gia đình cáo con

ngày nay rất ưu tư lo lắng. Những ưu tư đó cũng là những ưu tư của Mẹ.

Mẹ chia sẻ những đau khổ của các con. Vi thế, trong thời gian khó khăn

như thời gian thay đổi hiện tại, Mẹ có mặt trong những gia đình tận hiến

cho Mẹ như một bà mẹ quan tâm và nhịn nhục. Mẹ thực sự tham dự vào

mọi đau khổ của các con. Bởi thế các con hãy yên tâm.

Đây là thời gian của Mẹ. Thời gian 'của Mẹ', nghĩa là những ngày các

con đang sống, là 'của Mẹ' vì đây là thời gian được ghi dấu sự hiện diện

lớn lao và mạnh mẽ của Mẹ. Đây còn là thời gian của Mẹ hơn nữa vì cuộc

chiến thắng của Mẹ sẽ rộng lớn hơn và mạnh mẽ hơn, vượt trên những

chiến thắng hiện thời của Kẻ Thù. Sự hiện diện của Mẹ sẽ trở nên rất

mạnh mẽ và đặc biệt, nhất là nơi những gia đình đã tận hiến cho TTVSM.

Sụ hiện diện đó sẽ nên rõ ràng đối với mọi người và sẽ nên như suối yên

ủi đặc biệt cho các con.
 
Bởi thế, các con hãy tiến bước trong tin tưởng, hy vọng và yên lặng,

trong công việc hằng ngày, cầu nguyện và khiêm tốn. Các con hãy càng

ngày càng tiến tới trong sự trong sạch và ý hướng ngay lành hơn; hãy

cùng Mẹ tiến tới trên đường hòa bình khó khăn nơi tâm lòng và trong

các gia đình.

Nếu các con tiến bước theo đường Mẹ đã chỉ, nếu các con lắng nghe

và thực hành những điều Mẹ đã nói hôm nay, gia đình các con sẽ là

những mầm mống đầu tiên của cuộc chiến thắng của Mẹ : những mầm

mống bé nhỏ, thầm kín, yên lặng, đã nẩy lên khắp nơi trên thế giới đi

trước thời đại mới đã ngay ngoài cửa.

Mẹ khích lệ và chúc lành cho tất

cả các con."

 

(Cùng Các Linh mục Con Cưng của Mẹ số 358 ngày 23-7-1987)

———————————————————————————–

KINH DÂNG MÌNH CHO TRÁI TIM VẸN SẠCH MẸ MARIA

(Dành cho Tu sĩ và Giáo dân)

 Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Fatima, Mẹ Thương Xót, Nữ Vương Trời Đất,

Nơi ẩn Náu của tội nhân.

Là những người thuộc về Phong Trào của Mẹ,

chúng con xin dâng mình cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ cách riêng.

 Bằng việc dâng mình này, chúng con chủ ý sống với Mẹ và nhờ Mẹ, tất

cả những bổn phận chúng con đã lãnh nhận khi chịu Phép Rửa Tội.

Chúng con thề hứa sẽ thực hiện việc trở lại nội tâm mà Phúc âm cấp

bách đòi hỏi. Việc trở lại này sẽ giải thoát chúng con khỏi những dính bén

vào bản thân, những hòa giải dễ dãi với trần thế, để như Mẹ, chúng con có thể

luôn luôn thực hành Thánh ý Chúa Cha.

Ôi Mẹ rất dịu dàng thương xót, khi phó dâng đời sống và ơn gọi người

Kitô hữu cho Mẹ, để sống theo chương trình phần rỗi của Mẹ trong giờ quyết

liệt của thế giới này, chúng con thề hứa sẽ sống theo ý Mẹ, nhất là tinh thần

cầu nguyện và đền tạ mới, sốt sáng tham dự Thánh Lễ và tham gia việc tông

đồ, hàng ngày đọc Kinh Mân Côi, sống đời nhiệm nhặt theo Phúc âm, nêu

gương tốt cho mọi người về việc tuân giữ Luật Chúa và thực hành các nhân

đức, nhất là nhân đức trong sạch.

Chúng con thề hứa sẽ hiệp nhất với Đức Thánh Cha, với Hàng Giáo Phẩm

và các Linh Mục, để thiết lập hàng rào ngăn chặn sự đối đầu đang lớn mạnh

chống lại Quyền Giáo Huấn của Giáo Hội, đe dọa chính nền tảng của Giáo

Hội.

Dưới sự che chở của Mẹ, chúng con muốn nên các tông đồ hiệp nhất

cầu nguyện và yêu mến Đức Thánh Cha, hiện thời rất cần thiết.

Chúng con nài xin Mẹ che chở Ngài cách riêng.

Sau hết, chúng con thề hứa sẽ hết sức dẫn đưa các linh hồn mà chúng

con tiếp xúc về việc sùng kính Mẹ.

 Vì ý thức rằng nạn vô thần đã gây nên đổ vỡ đức tin cho nhiều người, tội

phạm thánh đã xâm nhập vào Đền Thánh Chúa, sự dữ và tội lỗi đang càng

ngày càng tràn lan khắp thế giới, với đầy lòng tin tưởng, chúng con cả dám

nhìn lên Mẹ, nài xin và trông mong Mẹ ban ơn phần rỗi cho mọi người.

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ khoan nhân, thương xót và từ ái.

Amen.