Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Ba Sau Chúa Nhật XX Thường Niên Năm A.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Aug 23/08/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ ba sau Chúa Nhật XX Thường Niên Lễ Nhớ Đức Maria Trinh Nữ Vương Năm A.