Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Tư Sau Chúa Nhật XX Thường Niên Năm A.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Aug 23/08/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ tư sau Chúa Nhật XX Thường Niên Năm A.