Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Ba Tuần 1 Thường Niên Năm A

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jan 10/01/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ ba Tuần 1 Thường Niên Năm A