Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Bảy Sau Chúa Nhật XV Thường Niên Năm A.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jul 22/07/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ bảy sau Chúa Nhật XV Thường Niên Lễ Kính Thánh Nữ Maria Mađalêna Năm A.