Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Tư Sau Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm A.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Sep 20/09/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ tư sau Chúa Nhật XXIV Thường Niên Lễ Nhớ Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chong Hasang và các bạn tử đạo Năm A.