Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Bảy Sau Chúa Nhật XIX Thường Niên Năm A.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Aug 19/08/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ bảy sau Chúa Nhật XIX Thường Niên Năm A.