Bài Chia Sẻ Lời Chúa Thứ Năm Sau Chúa Nhật XIV Thường Niên Năm A.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jul 13/07/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ năm sau Chúa Nhật XIV Thường Niên Năm A.