[Audio Bài Giảng] Chúa Nhật V Thường Niên – Năm C Thánh Lễ Thiếu Nhi

Bài giảng hàng tuần - Feb 10/02/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha Phanxicô Nguyễn Xuân Chính – Dòng Cát Minh trong thánh lễ Chúa Nhật V Thường Niên Năm C