Thứ Sáu Tuần Thánh Dâng Hạt Năm A.

Bài giảng hàng tuần - Apr 15/04/2017

Dâng Hạt CBMCG, TNTT.